اضافه کردن شماره سطر به ویرایشگر متن vi

فرض کنید هنگام استارت کردن یک سرویس، سیستم پیغام خطا در خط 1005 را اعلام میکند.پیدا کردن این سطر  بدون درج سطر کار سختی است.

هنگام استفاده از ویرایشگر متنی vi در محیط لینوکس به صورت پیش فرض شماره سطرهای را درج نمیکند. برای افزودن درج سطر در ویرایشگر بعد از باز کردن متن دستورات زیر را وارد میکنیم:

vi /home/reza/rmnp.txt

: set number یا  :set nu

برای باز کردن صفحه ویرایشگر از یک سطر خاص

$ vi +linenumber /home/reza/rmnp.txt

$ vi +300 /home/reza/rmnp.txt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *