اضافه کردن یک سطر به یک فایل در freebsd با دستور echo

اگر بخواهیم یک سطر با فایل rc.conf در لینوکس اضافه نماییم به روش زیر عمل میکنیم:

echo ‘ “enable_webmin=”YES” ‘ >> /etc/rc.conf

اگر از کاراکتر های ‘ ‘ استفاده نکنیم سطر مور د نضز به شکل زیر به فایل اضافه میشود:

enable_webmin=YES

این دستور در حال عادی یک متن یا نوشته را بر روی کنسول نمایش میدهد:

echo Hello World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *